Chiến thuật

12/12/2014 - 18:24

Teamwork được định nghĩa trong từ điển là “ hoạt động tham gia theo một nhóm người mà ở đó, sở thích và ý kiến cá nhân phải phụ thuộc khả năng của cả nhóm”. Điều đó không có nghĩa là cá nhân không còn quan trọng, hiệu quả của công việc làm nhóm hoàn toàn phụ thuộc vào sự hoàn thành công việc của mỗi cá nhân trong tập thể.

Chiến thuật
Subscribe to RSS - Chiến thuật